Cetak

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN)

Ditulis oleh Pentadbir.

Pendahuluan

Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab  memberi fokus kepada pengetahuan linguistik dan kemahiran berkomunikasi secara bersepadu. Program ini bermatlamatkan penguasaan bahasa Arab yang padu dalam empat aspek kemahiran bahasa iaitu mendengar, membaca, menulis dan bertutur. Penekanan turut diberikan terhadap penggunaan dan fungsian bahasa dalam situasi sebenar di samping pembelajaran teori bahasa. Program yang ditawarkan ini dijangkakan akan menghasilkan para graduan yang menguasai disiplin ilmu dan kemahiran berbahasa Arab sekaligus berupaya meneroka dan mengkaji percambahan ilmu pengajian Islam.

 

Objektif

Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian) dilaksanakan untuk melahirkan graduan yang:

  • Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Arab.
  • Mampu menguasai disiplin ilmu bahasa Arab dari aspek pengaplikasiannya dalam kemahiran bahasa.
  • Berkebolehan berkomunikasi dengan efektif dalam bahasa Arab.
  • Mempunyai pengetahuan dalam aspek pengintegrasian kemahiran bahasa Arab dengan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
  • Bertanggungjawab, berketerampilan mulia dan berupaya mengamalkan ciri-ciri kepimpinan.
  • Berkeyakinan untuk membina dan membentuk kepakaran dalam bidang bahasa Arab ke peringkat sarjana dan doktor falsafah.

 

Tempoh Pengajian

Program ijazah ini adalah pengajian sepenuh masa yang akan dijalankan purata jangka masa selama lapan (8) semester iaitu empat (4) tahun. Kaedah pengajian adalah merangkumi pengajaran berbentuk kuliah interaktif, tutorial/amali, kerja kursus, peperiksaan dan penyelidikan. Para pelajar akan dinilai secara menyeluruh melalui elemen-elemen tersebut.

 

 

 

Struktur Kurikulum/ Senarai Kursus Program

Komponen Kursus

Jam Kredit

Kursus Universiti

19

Kursus Teras Program

59

Kursus Teras Fakulti

15

Kursus Elektif

33

Jam Kredit Keseluruhan

126

 

 

Kursus Universiti

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

2

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

UIU 3012

UIM 3012

Aqidah dan Akhlak (Islam)

Moral dan Etika II (Bukan Islam)

2

UIU 3022

UIM 3022

Fiqh Islami (Islam)

Perbandingan Agama II (Bukan Islam)

2

UIQ 3010

UIP 3010

Talaqqi Qur’an (Islam)

Protokol dan Pengurusan Majlis Rasmi (Bukan Islam)

Audit

UBI 3012

English For Communication I

2

UBI 3022

English For Communication II

2

UBA 3012

UBA 3022

UBF 3012

UBC 3012

UBT 3012

UBV 3012

Pengantar Bahasa Arab Kebangsaan

Pengantar Bahasa Arab Agama

Bahasa Perancis

Bahasa Mandarin

Bahasa Thai

Bahasa Vietnam

* pilih satu daripada senarai di atas

2

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

 

Kokurikulum I

Kokurikulum II

Kokurikulum III

1

1

1

Jumlah kredit

19

 

Kursus Fakulti

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

BMF 3013

Bahasa Melayu Komunikasi

3

BEF 4013

Pemikiran Kritikal

3

BLF 4013

Kaedah Penyelidikan

3

BFX 4016

Latihan Amali Industri

6

Jumlah kredit

15

 

Kursus Teras Program

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

BAS 3013

Keterampilan Bahasa (Al-Istima’ wa al-Kalam)

3

BAS 3033

Literasi Bahasa (Al-Qira’ah wa al-Kitabah)

3

BAS 3053

Pidato dan Debat Arab

3

BAS 3082

Mukhayyam Lughawi I

2

BAS 4052

Mukhayyam Lughawi II

2

BAS 4084

Latihan Ilmiah

4

BAS 3063

Kajian Teks Sintaksis Ibn ‘Aqil

3

BAS 4013

Kajian Teks Sintaksis Ibn Hisham

3

BAS 4043

Kajian Teks Sintaksis Hashiyah al-Sabban

3

BAS 3043

Kajian Teks Morfologi al-Rajihi

3

BAS 3093

Kajian Teks Morfologi al-Hamalawi

3

BAS 3073

Kajian Teks Balaghah Bakri Shaikh Amin

3

BAS 4023

Kajian Teks Balaghah al-Qazwini

3

BAS 4063

Ilmu Fonetik dan Fonologi

3

BAS 3103

Puisi Arab Jahili dan Islami

3

BAS 4093

Prosa Arab

3

BAS 3113

Teori dan Teknik Penterjemahan

3

BAS 3023

Perkamusan Arab

3

BAS 4073

Pemerolehan Bahasa Kedua

3

BAS 4033

Linguistik Am

3

Jumlah kredit

59

 

Kursus Elektif

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

BAE 3033

Sejarah Sintaksis Arab

3

BAE 4013

Puisi Arab Abbasi dan Moden

3

BAE 3043

Filologi Arab (Fiqh al-Lughah al-ÑArabiyyah)

3

BAE 3063

Ilmu Semantik (ÑIlm al-Dilalah)

3

BAE 3013

Seni Imla’ (Fann Imla’)

3

BAE 3073

Ilmu Prosodi Arab

3

BAE 4073

Kritikan Karya Sastera Arab

3

BAE 4053

Prinsip Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua

3

BAE 3053

Linguistik Terapan

3

BAE 4023

Amali Penterjemahan

3

BAE 4033

Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Bahasa Arab

3

BAE 4043

Kajian Bahasa Teks al-Quran al-Karim

3

BAE 4063

Kajian Bahasa Teks al-Hadith al-Nabawi

3

 

Kajian Teks Fiqh Nusantara

3

 

Ahwal Shakhsiyyah

3 

 

STRUKTUR PENAWARAN KURSUS

Kursus Teras Program

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

Semester

BAS 3013

Keterampilan Bahasa (Al-Istima’ wa al-Kalam)

3

1

BAS 3023

Perkamusan Arab

3

1

BAS 3033

Literasi Bahasa (Al-Qira’ah wa al-Kitabah)

3

2

BAS 3043

Kajian Teks Morfologi al-Rajihi

3

2

BAS 3053

Pidato dan Debat Arab

3

3

BAS 3063

Kajian Teks Sintaksis Ibn ‘Aqil

3

3

BAS 3073

Kajian Teks Balaghah Bakri Shaykh ‘Amin

3

3

BAS 3082

Mukhayyam Lughawi I

2

4

BAS 3093

Kajian Teks Morfologi al-Hamalawi

3

4

BAS 3103

Puisi Arab Jahili dan Islami

3

4

BAS 3113

Teori dan Teknik Penterjemahan

3

4

BAS 4013

Kajian Teks Sintaksis Ibn Hisham

3

5

BAS 4023

Kajian Teks Balaghah al-Qazwini

3

5

BAS 4033

Linguistik Am

3

5

BAS 4043

Kajian Teks Sintaksis Hashiyah al-Sabban

3

6

BAS 4052

Mukhayyam Lughawi II

2

7

BAS 4063

Ilmu Fonetik dan Fonologi

3

7

BAS 4073

Pemerolehan Bahasa Kedua

3

7

BAS 4084

Latihan Ilmiah

4

8

BAS 4093

Prosa Arab

3

8

 

Kursus Elektif

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

Semester

BAE 3013

Seni Imla’ (Fann Imla’)

3

1

 

Kajian Teks Fiqh Nusantara

3

1

BAE 3033

Sejarah Sintaksis Arab

3

2

BAE 3043

Filologi Arab (Fiqh al-Lughah al-‘Arabiyyah)

3

2/5

BAE 3053

Linguistik Terapan

3

3/6

BAE 3063

Ilmu Semantik (‘Ilm al-Dilalah)

3

3

BAE 3073

Ilmu Prosodi Arab

3

4/7

 

Ahwal Shakhsiyyah

3

4

BAE 4013

Puisi Arab Abbasi dan Moden

3

5/8

BAE 4023

Amali Penterjemahan

3

5

BAE 4033

Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Bahasa Arab

3

6

BAE 4043

Kajian Bahasa Teks al-Quran al-Karim

3

6

BAE 4053

Prinsip Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua

3

7

BAE 4063

Kajian Bahasa Teks al-Hadith al-Nabawi

3

7

BAE 4073

Kritikan Karya Sastera Arab

3

8